هاست پرسرعت دایرکت ادمین

با خیال آسوده برترین میزبان در اختیار شماست

PLAN1 DA

4,000تومان
ماهانه
پهنای باند نامحدود
100% Complete

فضای میزبانی یکصد مگابایت
100% Complete

تعداد دامنه 1
6% Complete

اکانت ایمیل 1
6% Complete

سابدامین 1
6% Complete

Autorisponder 1
6% Complete

دیتابیس 1
6% Complete

Domain Pointer 1
6% Complete

اکانت اف تی پی 1
6% Complete

تغییر نسخه پی اپ چی بله
100% Complete

Spam Assassin yes
100% Complete

اس اس ال بله
100% Complete

تنظیمات نیم سرور بله
100% Complete


PLAN2 DA

7,000تومان
ماهانه
پهنای باند نامحدود
100% Complete

فضای میزبانی پانصد مگابایت
100% Complete

تعداد دامنه 1
6% Complete

اکانت ایمیل 1
6% Complete

سابدامین 1
6% Complete

Autorisponder 1
6% Complete

دیتابیس 1
6% Complete

Domain Pointer 1
6% Complete

اکانت اف تی پی 1
6% Complete

تغییر نسخه پی اپ چی بله
100% Complete

Spam Assassin yes
100% Complete

اس اس ال بله
100% Complete

تنظیمات نیم سرور بله
100% Complete


PLAN3 DA

10,500تومان
ماهانه
پهنای باند نامحدود
100% Complete

فضای میزبانی یک گیگابایت
100% Complete

تعداد دامنه 2
13% Complete

اکانت ایمیل 2
13% Complete

سابدامین 5
33% Complete

Autorisponder 1
6% Complete

دیتابیس 5
33% Complete

Domain Pointer 2
13% Complete

اکانت اف تی پی 2
13% Complete

تغییر نسخه پی اپ چی بله
100% Complete

Spam Assassin yes
100% Complete

اس اس ال بله
100% Complete

تنظیمات نیم سرور بله
100% Complete


PLAN4 DA

16,000تومان
ماهانه
پهنای باند نامحدود
100% Complete

فضای میزبانی دو گیگابایت
100% Complete

تعداد دامنه 3
20% Complete

اکانت ایمیل 2
13% Complete

سابدامین 5
33% Complete

Autorisponder 3
20% Complete

دیتابیس 5
33% Complete

Domain Pointer 5
33% Complete

اکانت اف تی پی 2
13% Complete

تغییر نسخه پی اپ چی بله
100% Complete

Spam Assassin yes
100% Complete

اس اس ال بله
100% Complete

تنظیمات نیم سرور بله
100% Complete


PLAN5 DA

19,000تومان
ماهانه
پهنای باند نامحدود
100% Complete

فضای میزبانی سه گیگابایت
100% Complete

تعداد دامنه 5
33% Complete

اکانت ایمیل 5
33% Complete

سابدامین 5
33% Complete

Autorisponder 5
33% Complete

دیتابیس 5
33% Complete

Domain Pointer 5
33% Complete

اکانت اف تی پی 5
33% Complete

تغییر نسخه پی اپ چی بله
100% Complete

Spam Assassin yes
100% Complete

اس اس ال بله
100% Complete

تنظیمات نیم سرور بله
100% Complete


PLAN6 DA

24,000تومان
ماهانه
پهنای باند نامحدود
100% Complete

فضای میزبانی چهار گیگابایت
100% Complete

تعداد دامنه 7
46% Complete

اکانت ایمیل 7
46% Complete

سابدامین 7
46% Complete

Autorisponder 7
46% Complete

دیتابیس 7
46% Complete

Domain Pointer 7
46% Complete

اکانت اف تی پی 7
46% Complete

تغییر نسخه پی اپ چی بله
100% Complete

Spam Assassin yes
100% Complete

اس اس ال بله
100% Complete

تنظیمات نیم سرور بله
100% Complete


PLAN7 DA

29,000تومان
ماهانه
پهنای باند نامحدود
100% Complete

فضای میزبانی پنج گیگابایت
100% Complete

تعداد دامنه 7
46% Complete

اکانت ایمیل 7
46% Complete

سابدامین 7
46% Complete

Autorisponder 7
46% Complete

دیتابیس 7
46% Complete

Domain Pointer 7
46% Complete

اکانت اف تی پی 7
46% Complete

تغییر نسخه پی اپ چی بله
100% Complete

Spam Assassin yes
100% Complete

اس اس ال بله
100% Complete

تنظیمات نیم سرور بله
100% Complete


PLAN8 DA

37,000تومان
ماهانه
پهنای باند نامحدود
100% Complete

فضای میزبانی شش گیگابایت
100% Complete

تعداد دامنه 10
66% Complete

اکانت ایمیل 10
66% Complete

سابدامین 10
66% Complete

Autorisponder 10
66% Complete

دیتابیس 10
66% Complete

Domain Pointer 10
66% Complete

اکانت اف تی پی 10
66% Complete

تغییر نسخه پی اپ چی بله
100% Complete

Spam Assassin yes
100% Complete

اس اس ال بله
100% Complete

تنظیمات نیم سرور بله
100% Complete


PLAN9 DA

42,000تومان
ماهانه
پهنای باند نامحدود
100% Complete

فضای میزبانی هفت گیگابایت
100% Complete

تعداد دامنه 10
66% Complete

اکانت ایمیل 10
66% Complete

سابدامین 10
66% Complete

Autorisponder 10
66% Complete

دیتابیس 10
66% Complete

Domain Pointer 10
66% Complete

اکانت اف تی پی 10
66% Complete

تغییر نسخه پی اپ چی بله
100% Complete

Spam Assassin yes
100% Complete

اس اس ال بله
100% Complete

تنظیمات نیم سرور بله
100% Complete


PLAN10 DA

50,000تومان
ماهانه
پهنای باند نامحدود
100% Complete

فضای میزبانی هشت گیگابایت
100% Complete

تعداد دامنه 10
66% Complete

اکانت ایمیل 10
66% Complete

سابدامین 10
66% Complete

Autorisponder 10
66% Complete

دیتابیس 10
66% Complete

Domain Pointer 10
66% Complete

اکانت اف تی پی 10
66% Complete

تغییر نسخه پی اپ چی بله
100% Complete

Spam Assassin yes
100% Complete

اس اس ال بله
100% Complete

تنظیمات نیم سرور بله
100% Complete


PLAN11 DA

56,000تومان
ماهانه
پهنای باند نامحدود
100% Complete

فضای میزبانی نه گیگابایت
100% Complete

تعداد دامنه 15
100% Complete

اکانت ایمیل 15
100% Complete

سابدامین 15
100% Complete

Autorisponder 15
100% Complete

دیتابیس 15
100% Complete

Domain Pointer 15
100% Complete

اکانت اف تی پی 15
100% Complete

تغییر نسخه پی اپ چی بله
100% Complete

Spam Assassin yes
100% Complete

اس اس ال بله
100% Complete

تنظیمات نیم سرور بله
100% Complete


PLAN12 DA

60,000تومان
ماهانه
پهنای باند نامحدود
100% Complete

فضای میزبانی ده گیگابایت
100% Complete

تعداد دامنه 15
100% Complete

اکانت ایمیل 15
100% Complete

سابدامین 15
100% Complete

Autorisponder 15
100% Complete

دیتابیس 15
100% Complete

Domain Pointer 15
100% Complete

اکانت اف تی پی 15
100% Complete

تغییر نسخه پی اپ چی بله
100% Complete

Spam Assassin yes
100% Complete

اس اس ال بله
100% Complete

تنظیمات نیم سرور بله
100% Complete


همراه با هر پلن میباشد

   گواهی نامه SSL
   انتخاب نسخه PHP
   بک اپ گیری منظم روزانه
   پشتیبانی فوق العاده
   اپتایم فوق العاده